Глас божий молитва

Советуем ознакомиться глас божий молитва с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Глас божий молитва

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

А́ нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Я ви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

А́ нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяты́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

А́ нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

МОЛИТВА АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истинней пути и к любви горней уязви душу мою, да, тобою направляем, получу от Христа Бога велию милость.

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с Нсбесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети.

МОЛИТВА ПРАВЕДНЫМ ИОАКИМУ И АННЕ, РОДИТЕЛЯМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (в супружеском неплодстве)

О приснославнии Христовы праведницы, святии богоотцы Иоакиме и Анно, предстоящий Небесному Престолу великаго Царя и велие дерзновение к Нему имущий, яко от преблагосло- венныя Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и Приснодевы Марии, воплотитися изволившему! К вам, яко многомощным предстателем и усердным о нас молитвенникам, прибегаем мы, грешнии и недостойнии. Молите благость Его, яко да отвратит от нас гнев Свой, по делом нашим праведно на ны движимый и да безчислснная прегрешения наша презрев, обратит нас на путь покаяния, и на стези заповедей Своих да утвердит нас. Таже молитвами вашими в мире живот наш сохраните и во всех благих благое поспешение испросите, вся яже к животу и благоче- стию потребная нам от Богадарующе, от всяких напастей и бед и напрасныя смерти предстательством вашим нас избавляюще и от всех враг видимых и невидимых защищающе, яко да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте, и тако в. мире временное сие житие прешедше в вечный достигнем покой, идеже вашим святым умолением да сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже со Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ ПРЕД ИКОНОЙ ЕЕ «МЛЕКОПИТАТЕЛБНИЦА» (о кормлении младенца материнским молоком)

На ней Пресвятая Богородица изображена питающею млеком Сына Своего.

Приими, Госпоже Богородительнице, слезная моления рабов Твоих, к Тебе притекающих. Зрим Тя на святей иконе, на руках носящую и млеком питающую Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа. Аще и безболезненно родила еси Его, обаче матерния скорби веси и немощи сынов и дщерей человеческих зриши.

МОЛИТВА ПРОРОКУ ЗАХАРИИ И ПРАВЕДНОЙ ЕЛИСАВЕТЕ, РОДИТЕЛЯМ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

(5/18 сентября) Они также познали горькое неплодство (.Лк., 1:5-7).

О святии угодницы Божий, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшая на земли, восприя- ли еста на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтем святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавлынеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестие и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Bookitut.ru

Кондак (глас 2-й)

Архистратизи Божии, служителие Божественным славы, ангелов начальницы, и человеков наставницы полезное нам просите и велию милость, яко безплотных архистратизи.

Молитва архангелу Михаилу.

Эту молитву прочитали на ступенях храма Чудова монастыря, освященного в честь архистратига Михаила. После октябрьского переворота храм был разрушен.

Господи Боже, Великий Царю Безначальный, посли, Господи, архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых.

О, Господень Великий архангеле Михаиле, излей мира благого на раба Твоего (имя).

О, Господень Великий архангеле Михаиле, демонов сокрушителю, запрети всех врагов, борющихся со мной, сотвори их яко прах пред лицом ветра.

О, Господень Великий архангеле Михаиле, хранителю неизреченный, буди мне великий помощник во всех обидах, скорбях, в печалех, в пустынех, и на реках, и на морях тихое пристанище. Избави мя, великий Михаиле, от всякия прелести диавольския и услыши мя грешнаго раба Твоего (имя), молящегося Тебе и призывающего имя Твое святое; ускори на помощь мою и услыши молитву мою.

О, Великий архангеле Михаиле, победи вся противящиеся мне силою Честнаго и Животворящаго Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы и святых ангел, и святых апостол, и святого Николая Чудотворца, и святого пророка Илии, и святых великомучеников Никиты и Евстафия, и преподобных отец и святителей, мученик и мучениц, и всех святых небесных сил. Аминь.

О, Великий архангеле Михаиле, помози мне, грешному рабу Твоему (имя), избави от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти и от всякаго зла, и от всякаго льстиваго, и от бури наносимыя, и от лукавого избави мя, Великий архангеле Господень всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тот, кто утром прочтет эту молитву, на весь день избавится от искушений и козней диавольских. Если человек умрет в этот день, в ад его душу не примут.

Молитва архангелу Рафаилу.

О, святый великий архангеле Рафаиле, Престолу Божию предстояй! Ты, благодатию от всемогущаго врача душ и телес наших тебе данною, праведнаго мужа Товита от слепоты телесныя исцелил еси, и сына его Товию, спутешествуя ему, от злого духа сохранил еси. Всеусердно молю тя, буди мне путеводитель в жизни моей, сохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни моя, управи жизнь мою к покаянию во гресех и ко творению добрых дел. О, святый великий Рафаиле архангеле! Услыши молящегося тебе и сподоби в здешней и будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в бесконечные веки веков. Аминь!

Ангел-хранитель – добрый дух, которого Господь приставляет каждому человеку при совершении таинства святого крещения. Он помогает нам руководить своими поступками на протяжении всей жизни и постоянно, хотя и невидимо, охраняет от воздействия темных сил. Но ангел может реально влиять на жизнь человека только в том случае, если христианин обладает сильной и глубокой верой в Творца, если в его сердце живет любовь к ближнему и страх перед Богом.

Предназначение каждого ангела-хранителя заключается в том, чтобы всеми силами помогать подопечному совершенствоваться духовно. Добрый дух укрепляет человека в его вере и благочестии, помогает ему совершать богоугодные дела, охраняет его душу и тело, заступается за него перед Господом, а после кончины провожает душу к месту вечного упокоения. Православная церковь говорит о постоянном почтении к ангелам-хранителям как к своим покровителям и духовным наставникам, призывая верующих обращаться к ним в своих молитвах. В церковных канонах записано, что нам не дано ни видеть, ни знать имя своего ангела-хранителя. Поэтому его не следует чествовать во время церковных праздников. Ангелов-хранителей чествуют только в определенные дни, когда церковь вспоминает все небесные силы.

Каждый человек должен сам молиться своему ангелухранителю, вознося к нему молитвы с просьбой о защите и покровительстве. Молиться ему следует при любых недугах как у взрослых, так и у детей. При этом обращаться к ангелу-хранителю надо в дополнение к тем молитвам, которые возносят тому или иному святому или целителю.

Канон молебный ко Пресвятой Богородице

(поемый во всякой скорби душевной)

Моли́твами свя́тых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. А ми́нь.

Царю́ Неб е́ сный…

Трисвято́е. Пресвята́я Тро́ице:

Сла́ва, и ны́не: Отче наш:

Тропарь Богородице, глас 4-й

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, потщи́ся, погиба́ем, от мно́жества прегреше́ний, не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы. (Дважды)

Слава и ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: аще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, кто бы нас изба́вил от то́ликих бед, кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́: Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Ирмо́с: Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежа́в, израильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Мно́гими содержи́м напа́стьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Ма́ти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страсте́й мя смуща́ют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Слава: Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, изба́витися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибега́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ние.

И ныне: Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко блага́я, Блага́го же Роди́тельница.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предста́тельство и покро́в жи́зни моея́ полага́ю Тя, Богороди́тельнице Де́во: Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́х вино́вна; ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Богоневе́стная, нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.

Слава: Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство всем источи́, вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

И ныне: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истяза́ему, Де́во, Ты ми помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю=тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Тропарь, глас 2-й

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти: Богоро́дице Влады́чице, предвари́, и от бед изба́ви нас, еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Страсте́й мои́х смуще́ние, ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю ути́ши мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми, Яже Благосе́рдаго ро́ждшая и Спа́са всех пою́щих Тя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́х дарова́ний, благода́рственное воспева́ем пе́ние, ве́дуще Тя Богома́терь.

Слава: На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежа́щу ми, я́ко Боголюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Присноде́во.

И ныне: Наде́жду и утвержде́ние и спасе́ния сте́ну недви́жиму иму́ще Тя, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая вино́внаго.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Изба́ви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, ве́чное ро́ждши избавле́ние, и мир, всяк ум преиму́щий.

Слава: Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, просвеще́нием Твоея́ све́тлости, Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный.

И ныне: Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, и здра́вие моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Сме́рти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся изда́в сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество́, я́то бы́вшее, Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя изба́вити.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Предста́тельницу Тя живота́ вем и храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напа́стей реша́щу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х изба́вити мя.

Слава: Яко сте́ну прибе́жища стяжа́хом, и душ всесоверше́нное спасе́ние, и простра́нство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно ра́дуемся: о, Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́.

И ныне: На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й: но, Бо́га и Спа́са ми́ру и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́ молю́ся, Благо́й: от тли неду́г возста́ви мя.

Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко неруши́мей стене́ и предста́тельству.

При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь.

Кондaк, глас 6-й

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Иной кондак, глас тот же

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во. Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся, и Тобо́ю хва́лимся. Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Стихира, глас тот же

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству, Пресвята́я Влады́чице, но приими́ моле́ние раба́ Твоего́: скорбь бо одержи́т мя, терпе́ти не могу́ де́монского стреля́ния, покро́ва не и́мам, ниже́ где прибе́гну окая́нный, всегда́ побежда́ем, и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра, упова́ние и предста́тельство ве́рных, не пре́зри моле́ние мое́, поле́зно сотвори́.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Юже ми́ру предста́тельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти чи́стая, умоли́ изба́витися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Слава: Сокро́вище спасе́ния и Исто́чник нетле́ния, Тя ро́ждшую, и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ныне: Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступа́ющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, Спа́са Христа́ нам ро́ждшая.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя просла́влю, Чи́стая, во ве́ки.

Слава: Исцеле́ний бога́тство излива́еши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́.

И ныне: Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во: те́мже Тя пое́м во вся ве́ки.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

То́ка слез мои́х не отврати́ся, Яже от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́во, Христа́ ро́ждшая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, Яже ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́нас.

Приста́нище и предста́тельство к Тебе́ прибега́ющих бу́ди, Де́во, и стена́ неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие.

Слава: Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, мрак неве́дения отгоня́ющи, благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих.

И ныне: На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́, из нездра́вия во здра́вие претворя́ющи.

Стихиры, глас 2-й

Вы́сшую небе́с и чи́стшую све́тлостей со́лнечных, изба́вльшую нас от кля́твы, Влады́чицу ми́ра пе́сньми почти́м.

От мно́гих мои́х грехо́в немощству́ет те́ло, немущству́ет и душа́ моя́; к Тебе́ прибега́ю, Благода́тней, наде́ждо ненаде́жных, Ты ми помози́.

Влады́чице и Ма́ти Изба́вителя, приими́ моле́ние недосто́йных раб Твои́х, да хода́тайствуеши к Ро́ждшемуся от Тебе́; о Влады́чице ми́ра, бу́ди Хода́таица!

Пое́м приле́жно Тебе́ песнь ны́не, всепе́той Богоро́дице, ра́достно: со Предте́чею и все́ми святы́ми моли́, Богоро́дице, е́же уще́дрити ны.

Вся Ангелов во́инства, Предте́че Госпо́день, апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, во е́же спасти́ся нам.

Молитвы ко Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. А ми́нь.

К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Ма́ти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Ма́ти и засту́пница. Вруча́ю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да пла́чуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, а́ще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты мне упова́ние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Ма́ти Го́спода моего́ Творца́! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты пода́ждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да изба́влюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Ма́ти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем. (Поклон)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. А ми́нь.

Оценка 4.9 проголосовавших: 910
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here