Молитва детям на татарском

Советуем ознакомиться молитва детям на татарском с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва детям на татарском

тившихся ко Христу

Краткий молитвослов на татарском языке

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Алла, мин жазык­лыга изгелекле бул.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрткян арыу тормошло аталары­бызнын, бар aулеяля­реннен дя телякляре какына мин жазы­клыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Молитва Святому Духу

Кюк Падшасы, жанга тынычлык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aртoрлo жакшы­лыкка бай Син, тере­лек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aрбер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изгелекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазык­тан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изге­лек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исе­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмяге­безне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алда­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­нан кот­кар безне.

Эй Алла, Узен­нен оло изге­леген­нян мине жарлыка, Узен­нен кюб рахи­меннян жазы­гымны aрчеб бетер. Биг­ряк мине закон­сызла­ныуым­нан жыу, жазы­гым­нан мине тазарт. Закон­сыз­лан­ганым­ны тоямын, жазы­гым жа­лан кюз ал­дымда тора, Мин Синен Узенюк жазыклан­дым, жаман эшне кюз алды­нда кыл­дым. Син Уз сю­зендя туры, хокo­мoндя мине тейеш­лечя айыб­лар­сын. Мин анамда жарал ган­дук жа­зыклы, анам мине жа­зыклы кoйo тыудыр­ган шул. Син чын­ны жара­тасын шул, бе­леем неген­нен айыр­мачык тo­гoл жяше­рення­рен ми­ня бел­дерт­тен. Ми­на сиб­кеч бе­лян сибяр­сен, мин таза­­­­­­рыр­мын; мине жыуар­сын, мин кар­дан да биг­ряк агарыр­мын. Ми­на сoйo­нoч, кыу­аныч эшетте­рер­сен, уал­ган сoяк­ля­рем сoйo­нoр­ляр. Жа­зык­ларым­нан жo­зoн­нo бор, закон­сызла-ныула­рым­ны киче­реб бе­тер. Эй Алла, ми­не таза кю­нел­ле ит, эчем­дяге ты­ным­ны жанар­тыб арыу ит. Уз жoзoн­нян ми­не кыу­ма, Узен­нен арыу Тынын­ны мин­нян алма. Кот­карыу­ын бе­лян ми­не тагы сoйoн­дoр, код­рят­­ле Ты­нын бе­лян ми­не нык­лан­дыр. За­кон­сыз­лар­ны жул­лары­на oйря­тер­мен, бо­зок кеше­ляр Си­на кайтыр­лар. Эй Алла, ми­не сак­лау­чы Алла, кан тюге­удян мине кот­кар, те­лем Си­нен дo­рoс­лoгoн­не сoйo­нoб aйтер. Эй Ходай, теле­мне ачыл­дыр, ауызым Си­нен да­нын­ны aйтер. Кор­ман теля­сян ките­рер эйем, тик Син кор­ман жан­ды­рыуны теля­мей­сен. Алла­га кор­ман кай­гы­лы тын, Алла кай­гы­лы, жыуаш кю­нелне ким­сет­мяс, Эй Ходай, Уз изге­леген­нян С i онъ тауына жак­шы­лык ит, I еру­салим­нын койма­лары тор­го­золсон­нар ыйы. Анна­ры Син дoрoс­лoк кор­ма­нын, бю­ляк кю­тяре­уне, кор­ман жан­дыры­уны ка­был итяр­сен, анна­ры кор­ман ур­нына бы­зау­лар салыр­лар.

Ыша­намын бер Алла Атага, бу­ган нястя­лярне Тото­учы диб, кюк­не, жир­не, кю­реня тор­ган­ны, кю­рен­мей тор­ган­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган диб. (Жяня ыша­намын) бер Ходай I исусъ Хрис­тоска, Алла­нын жан­гыз тыуган Улы диб, буган, багыт­лардан элеке Атадан тыуган, жак­тыдан чык­кан жак­тыдый, чын Алладан тыуган чын Алла диб, тыуган, жара­тыл­ган тoгoл, Узе Ата белян бер, ба­рын да Ул бул­дыр­ган диб. Без ке­шеляр oчoн, без­не кот­карыр oчoн кюк­тян инеб, Святый тын кыуаты белян Мар i я Кыз­дан тян­нянеб кеше бул­ган диб. Понт i й Пилатъ багы­тында без­нен oчoн качка ка­дакла­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­мел­гян диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян жирен­нян Алла княгя­сендя­геча тере­леб торган диб. Кюккя кютя­релеб, Атанын ун жагын­нан утырган диб. Тере­лярне, улгян­нярне тик­шереб айырыр­га оло­лок белян тагы ки­лясе, падша­лыгы ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня ыша­намын) Святый Тынга, тере ите­уче Ходай диб, Атадан чыга диб, Ата белян, Ул белян тин табы­ныулы, тин даннаулы диб, Пагам­бярляр арт­кылы Ул сoйля­гян диб. (Ышана­мын) церковькя, Апос­толлар арт­кылы бoтoн жир­гя куйыл­ган бер гня арыу жыйын диб. Чумыл­дырыу бер диб, жазык­ларны кичертя диб aйтямен. Улгян­няр тере­леб то­расы диб, мянге тор­мош буласы диб кoтя­мен, аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, мин жазык­лыны тазарт, мин бер чaкта да Синен алдында арыу эш кыл­мадым шул, мине жаман­нан коткар, Синен иркен миндя булсын ыйы, мин узем­нен тейешсез аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, Синен арыу исе­менне, Атаны, Улны, Святый Тынны жыр­лаб данна­саб ыйы, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

2-я молитва того же святого

Эй кеше сoйoуче Алла, жокодан торгач, Сина сыйына­мын, Уз изгеле­ген белян Синен эшля­ренне тыры­шыб Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-тoрлo эшкя мина кыуат бир, дoньядя ней усал нястя бар, бары­сыннан да мине коткар, шайтан­нын азды­рыуын­нан сакла. Мянге Падша­лыгына кергез, Син Узен мине жараткан, бар жакшы­лыкны булды­рыб биреуче Син Узен: минем ышан­ганым Син Узен. Сина дан ките­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Ходай, Син кюб изгеле­геннян, оло рахим­негеннян бу уткян тoннoн багытын мин мяндяня хатярсез, ичбер зыянсыз уткя­зергя булыш­тын, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, Башка­рыучы Ходай, Узеннен чын жактын­нан жакты­рылган кюнел белян Синен иркен­не кылар­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Эй Алланын aулеясе (исеме), минем oчoн Аллага инял, мин Сина сыйыныб чын кюне­лемнян иня-лямен: Сине тиз булы­шыучы, жаным oчoн теляк итеуче диб белеб.

Песнь Пресвятой Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, сoйoн, дяулятен бар Мар i я, Ходай Синен белян. Безнен жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, Син данны булган катыннар арасыннан, Синнян Тыуган да даннаулы.

Эй Ходай, калкынны сакла, жортона бярякят бир. Дoрoс денне ололаб тотоб саклаучыларга дошман­нарын жинеб басарга кыуат бир, Качын белян сакла тоткан тормо­шонны.

Эй Ходай, сакла, жарлыка минем духов­ный атам (исеме), мине тыу­дырган атам-анам (исем­няре), карен­дяшля­ремне (исемняре), башлык­ларымны, мина жакшылык кылган­нарны (исем­няре), барлык Христосъ денен дoрoс тотоучы­ларны­бары­сын да сакла.

Молитва о усопших

Эй Ходай, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: минем атам анамны, тыуган­нарымны, мина жак­шылык кыл­ган­нарны (исемняре), барлык православный Христиан­нарны да, ирекле, ирексез кылган жазык­ларын кичереб, аларны Узен­нен Кюктяге Падша­лыгына керт.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мян­гегя кадерле, шиксез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вим­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­дян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулеяля­реннен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да кот­кара кюр. Аминь.

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Кюк Падшасы, жанга тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aр-тoрлo жакшы­лыкка бай Син, терелек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aр-бер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изге­лекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазыктан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изгелек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исемен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмягебезне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алданырга ирек жибярмя. Жаманнан коткар безне.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Эй мянге Алла, эй бар булды­рылган­нарнын Падшасы, мине бу сагаткя жите­шергя тейешле кюреуче, бoгoн эш белян дя, сюз белян дя, уй белян дя кылган жазыкларымны мина кичер. Эй Ходай, минем мескен жаным­ны да, тянем­не дя, тыымны да aртoрлo шакшы­лыгыннан тазарт. Эй Ходай, бу тoннo тыныч жоклаб уткя­зергя мина булыш, мин жарлы гна урным­нан тороб гуме­ремнен бар кoння­рендя дя Синен арыу исе­менне даннасам ыйы. Шулай итеб мина кары­шылык итеуче тянне, тянсез дошман­нарны жинсям эйе. Эй Ходай, мине шакшы­ландыра торган жаман няпес­лярдян, буш уйлар­дан мине коткар. Эй Ата, Ул, Святый Тын, Падшалык, кыуат, ололок Синеке, aле дя, aр-чакта да, гумердян гумергя. Аминь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Эй барын да Тотоучы Алла Сюзе, эй ин кадерле Иисусъ Христосъ, Узеннен кюб изгелеген какына мин мян­дянне ташлама, aммя жалан минем белян була кюр. Эй Узеннен сарык­ларынны арыу кoтoуче Иисусъ, мине жылан­нын усаллы­гына ирек бирмя, мине шайтан иркеня калдырма, миндя улем орлого бар шул. Эй без та­бына торган Алла Ходай, изге Падша Иисусъ Христосъ, Узеннен бетмей торган жактын белян oйряне­учеляренне арыулан­дырган, Святый Тынын белян мине жок­лаган чагында сакла. Эй Ходай, жоклаган ур­нымда мин жараусыз мян­дяня котолоу бир. Минем уйла­ры мны Узеннен Арыу Еванге­лиенне анна­улык жактысы белян жактырт. Жанымны Качанны сoйoулoк белян, кюне­лемне таза, изге сюз­лярен белян, тянемне няпес­лярне басыл­дыра торган азаб­ларын белян, уйымны Узеннен жыуаш­лыгын белян саклаб, тейешле багытта мине Узенне Дан­нарга торгоз. Син була баш­лаган чагы жук, Атан белян, ин изге Арыу Тынын белян гу­мергя дан­наулы шул. Аминь.

Молитва 3-я ко пресвятому Духу

Эй Ходай, Кюк Падшасы, Жанга Тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, изге­лекле кюне­лен белян мин жазыклы мян­дянне жар­лыкаб, мин тейешсез мяндяня бoгoнгo жазык­ларымны барын да ташла, кичер, aдям кюк мин бoгoн жазык­ландым, aдям кюк кня тoгoл, aммя терлек­лярдян дя начар­рак кыйлан­дым, минем Иректян, ирек­сездян, белеб, жя белмей кылган жазык­ларым, жяштян начар­лыкка кюнек­кяннек­тян, оятсыз­лыктан, oмoт­сoзлoктян, Синен исемен белян кар­ганган булсам, жя кюнелем белян исеменне кур­лаган булсам, беряуне-беряуне тир­гягян булсам, ачыу­ланыб aляк­лягян булсам, жя кайгырт­кан булсам, жя бер-бер няс­тягя ачыу­ланган булсам, жя алдаган булсам, жя тейеш­сез багытта жоклаб жаткан булсам, жя минем катка жарлы килеб аны кабыл алмаган булсам, жя туга­нымны кайгырт­кан булсам, жя беряуне айыблаган булсам, жя мак­танган булсам, жя олосы­маклан­ган булсам, жя ачыуым килеб жарсыган булсам, жя мин теляктя торганда уйым бу дoньянен начар­лыгына ауышкан булса, жя арыу­лыктан ауышы­уны уйлаган булсам, жя артык ашаган булсам, жя арты­кэчкян булсам, жя тилереб кoлгян булсам, жя начар эшлярне уйлаб жoргян булсам, жя кешедя aйбят aйбер кюреб анар кюне­лемне салган булсам, жя тейешсез сюз сoйляш­кян булсам, жя туга­нымнын жазы­гыннан кoлгян булсам, минем шул жазык­ларым санаб бетер­гесез, жя теляк итяргя жалка­уланган булсам, жя бютян тагы исемя килмей торган жаман эшлярем булса, алары бу aйткян­няремнян дя кюб­ряктер. Шунар кюря эй мине Булды­рыучы, Башка­рыучы, мин oмoтсoз, тейеш­сез мян­дянне жарлыкаб Узен кеше сoйoуче изгегя кюря мина ташла, чиш, кичер. Мин жа­зыклы, азгын, жараусыз, тыныч­ланыб жоклаб тoннo уткяр­сям эйе. Аннары Сина табы­ныб ин кадерле исеменне Ата белян, Анын жангыз тыуган Улы белян жырлаб данна­сам ыйы aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Эй Алланы Тыудырган Кыз, Син чиреу башлы­гыдай безгя булышыб, дошман­нары­бызны жиндереб безне кысан­ныктан коткар­ганга, без мяндя­лярен тау итеб Сине ололаб данный­быз, кары­шысында бер дя тора алмас­лык кыуа­тын белян aр-тoрлo бяля­дян безне коткар, без дя Сина былай aйтейек: эй кадерле арыу Кыз, сoйoн.

Эй Ходай, Терелек биря торган кадерле Качын­нын кыуатын айля­нямдя тотоб, мине ар-торло жаман­нан сакла.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мянгегя кадерле, шик­сез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вимняр­дян дя кадерле, Серафим­нярдян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрт­кян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Когда отходишь ко сну произноси:

Эй Ходай, тынымны Синен кулына табшы­рамын, Син мине жарлыка, Син мине бахилля, жаныма мянге тере тороу­лык бир. Аминь.

Килегез, Падшабыз Аллага башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Христоска жыгылыб башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Хрис­тоснын Узеня жыгылыб башы­рыйык.

Христоснын терелеб торганын кюргячен Святый Ходай жазаксыз бер I исус ка­башы­рыйык, эй Христосъ Синен качына башы­рабыз, Синен арыу терелеб торга­нынныда даннаб жыр­лыйбыз: шунын oчoн Син безнен Аллабыз, Синнян башка бутянне бел­мейбез, Синен исеменне данныйбыз, эй ыша­ныучы­лар бары­гызда килегез, терелеб торган святый Хрис­тоска башы­рыйык, мына кач белян буган дoньягя сoйo­нoч килгян, Ходайны жалан даннаб, Анын тере­леб торга­нын жыр­лыйык, кадакла­ныуны тузеб улгян­неге белян улем­нен кыуатын бетергян.

Минем ышан­ганым Ата, минем сыйын­ганым Ул, минем жабыучы Святый Тын, эй Святый Oчл o , ш o к o р Сина.

Молитва святого Ефрема Сирина (Господи и Владыко живота)

Эй мине тере тотоучы Ходай! Мине жалка­улыкка, oмoт­сoзлoккя, кoпoр­лoккя, бушны сoй­ляргя бирен­дермя. Мин мян­дяня шиксез тороу­лык, жыуаш­лык, тюзем­нек, сoйoулек бир. Эй Падша Ходай, мина уз жазык­ларымны кюрергя, кеше айыб­ларын кюр­мяскя кыуат бир, Син данна­улы гумер­дян гумергя, аминь.

Две молитвы, читаемые во время бедствия, при нападении врагов и во всякой напасти.

Жугарыгы (Ходай) булышиб торган кеше кюк­тяге Алланын бoркяуе эченя урын­нашыр. Ходайга aйтер: жакла­учым, сыйын­дырыу­чым, ышаныб торган Аллам дирер. Сине Ул тотарга жoрoу­ченен тоза­гыннан, aляк сюздян кот­карыр шул. Сине жилкясе белян каблаб торор, канат­лары асында курык­мый торор­сон; Анын чын­ныгы каб­лауыч кюк сине жабыб торор. Тoндяге куркы­нычтан, кoндoз аты­лыб кил­гян уктан. Каран­гыда була торган зыян­нан, чирдян, тoш багы­тын­дагы женнян курык­массын. Сул жагында менняб жыгы­лырлар, ун жагында ун менняб кыры­лырлар, сина жакын­нашмас та. Син тик кюз салыб кна усал­ларга кайта­рыл­ганны кюрерсен. Эй Ходай, ыша­ныб торга­ным Син (диб aйтеуен белян), Жуга­рыгыны син сыйын­дырыу­чын иттен шул. Сина жаман­нык теймяс, жортона да ауырыу жакын­нашмас. Aр-бер жoрo­шoндя сине Уз пяриш­тяляреня сакла­тыр шул. Сине алар кулла­рына кютя­реб барыр­лар, аягын ташка сoртoн­мяс. Аспидъ, Василискъ дигян жылан­нарны жян­черсен, арыс­ланны, ажда­гыны табтар­сын. Мина oмoт тот­каны oчoн аны котка­рырмын, и семемне белгяне oчoн аны каблаб торор­мын. Мина тилмерся, аны эше­термен; кайгы­сында булы­шырмын; аны аралаб алырмын; аны даннал­дырырмын. Аны кюб жяшя­термен, коткар­ганымны анар кюрге­зермен.

Безнен белян Алла торсон, Анын дошман­нары тара­лышыб бетсен­няр, Аны кюрял­мый тороу­чылар Анын жoзoннян кач­сыннар: тoтoн таралган кюк тара­лышыб бет­сенняр: утта балауыз эрегян кюк эреб бет­сенняр. Алланы сoйoучеляр дя узля­реня Кач билгесе куйыб, эй Ходай­нын Терелек биря торган Качы, сoйoн, Сина кадак­ланган Ходай Иисусъ Хрис­тоснын кыуаты белян женнярне кыуар­сын. Ул тамукка тoшoб шайтан­нарнын кыуатын бетер­гян, Син Тере­лек биря торган Качын­ны безгя дошман­нарны кыуарга биргя­нен диб aйтеуе­бездян женняр кач­сыннар. Эй Ходай­нын Терелек биря торган ин кадерле Качы, Алланы Тыу­дырган Башка­рыучы Кыз белян, бар изгеляр белян бергя гумер буйынчы булы­шыб тор. Аминь.

Блажим тя вси роди

Эй Алланы тыудырган изге Кыз, без aр-тoрлo затлар Сине даннаб торабыз, ич нястягя сыйы­шырлык тoгoл Аллабыз Христосъ Сина урын­нашырга ирек иткян. Безгя телякче булга­нын oчoн кoнo­тoнo теляк итеб торасын, теляк­лярен белян падша­лыкны ныклый­сын, Шунар кюря, эй дяу­лятен бар изге Кыз сoйoн, Ходай Синен белян диб, Сине ололойбыз.

Молитвы, читаемые в храме, перед причастием

Эй Ходай I исусъ Христосъ, мин чын кюнел­дян ышаныб телем белян a йтямен: Син тере Алланын Улы диб, жазык­лыларны котка­рыр o ч o н д o ньягя килгян диб; жазык­лылар ара­сында ин жазык­лысы мин. Тагы ыша­намын, былар таза Тянен узе, арыу Канын узе диб. Инде иня­лямен Сина, мине жар­лыка; иректян ирек­сездян, белеб жя белмей, сюз белян жя эш белян кылган жазык­ларымны барысын? Да кичеря кюр. Жазык­ларым­ны кичерер oчoн, уземне мянге тор­мошка куяр oчoн айыб­ламыйчы мина арыу Яшерек­ляреннян oлoш алдыр.

Эй Алла Улы, бoгoн мине Яшерекле ашыннан oлoш алырга кабыл ал. Мин яшере­генне дошман­нарына барыб aйтеб, Сине убеб тоттороб биргян I уда кюк булмам, качтагы талаучы кюк булыб Сина ышаныб aйтямен: эй Ходай, уз падша­лыгында мине исеня ал.

Эй Ходай, шушы арыу Яшере­геннян oлoш алыб, хокoмгя тoшoб айыб­ланасы булмасам ыйы, жа­ным тянем тoзялсен эйе.

27 апреля – Пасха К o н. Бяйрямнен Бяйряме. Оло К o н. Кызыл йомырка Бяйрям

7 января – Ходай Iисусъ Христоснын тыуыуы. Раштуа бяйрям. Раштыва бяйрям

19 января – Ходайыбыз Iисусъ Христоснын Чумылыуы. Качману

15 февраля – Ходай Iисусъ Христосны карышы алыу

7 апреля – Изге Кыз Марiяга арыу хабяр a йтеле y

20 апреля – Ходай Iисусъ Христоснын Iерусалимга кере y е. Бермянчек. Вирбя бяйрям. Вирмя бяйрям

5 июня – Iисусъ Христоснын кюккя кютяреле y е

15 июня – Троицын к o н. Тройсын. Трисун. Жапрак бяйрям

19 августа – Ходай Iисусъ Христоснын жактырылыуы. Спас

28 августа – Алланы Тыудырган изге Кыз Марiянын д o ньядян кюче y е

21 сентября – Изге Кыз Марiянын тыуган к o н

27 сентября – Ходайнын кадерле Качын кютяре y

4 декабря – Алла Анасы изге Кыз Марiянын келя y o й o ня кере y е

Все воскресные дни – Воскресенiе к o н. Якшямбе

14 января – Христоснын киселе y е

7 июля – Ходай алдыннан киле y че Iоаннъ пагамбярнен тыуыуы

12 июля – Изге Апостоллар Петръ белян Павелъ. Питрау

11 сентября – Чумылдырыучы пагамбяр Iоаннын башы киселе y

14 октября – Алла Анасынын б o ркяб тороуы. Пыкрау

Татарские молитвы

Молитва – это общение человека с Богом

Татарская молитва – это молитва на татарском языке

Известно давно: слово обладает поистине магической силой. Сказанное в нужное время и в нужном месте, оно может спасти или, наоборот, погубить. А если к нему присоединяется искренняя вера, рождается молитва.

Молитва чудесным образом воздействует на человека, в ней сила, которую трудно понять, но можно почувствовать. Читающий молитву успокаивается, избавляется от страха и неуверенности в себе; на смену им приходят сила и решительность. Человек наполняется жизненной энергией, у него как бы вырастают крылья.

Молитва – это прямое (непосредственное) общение с Богом, беседа с ним. Мы – его любимые сыновья и дочери и, будучи детьми его, должны общаться с ним: делиться радостями и проблемами, победами и поражениями, мечтами и опасениями, а также просить у него помощи и совета.

Мы – алтайцы, балкарцы, башкиры, кумыки, татары и представители многих других тюркских народов являемся детьми Тенгри – Отца нашего небесного и молимся ему, то есть разговариваем с ним по-своему, на своем тюркском языке, на его диалектах. Мы беседуем с Тенгри как с самым близким человеком.

Для молитвы не существует специальных, особых слов. Обращайтесь к Отцу своими словами, говорите простым, понятным языком. Найти нужные слова, словосочетания и обороты речи вам поможет моя книга «Татарские молитвы», с которой вы можете ознакомиться в разделе «Китаплар».

Полезна молитва на любом языке. Благотворное воздействие молитвы увеличивается многократно, если она совершается на родном языке. Божественные мелодии родного языка творят чудеса. Несмотря на это, в молитве язык не главное: важно, чтобы она шла от сердца. Можно молиться на любом языке, которым вы владеете на разговорном уровне, но нельзя зубрить молитвы, ведь никто не общается со своими родителями заученными словами. Лучше даже не читать тексты молитв, а как бы пересказывать их своими словами. Вообще, молитва не читается, она творится! Большинство современных татар молитв сами уже не творят, они лишь платят мулле (мусульманскому священнику) сядака (деньги) с просьбой сделать это за них. Татарские молитвы уже почти забыты, а те, которые читают вместо них, на иностранном языке. Этот иностранный язык, язык знойных пустынь, так же далек от татарского языка, как и Мекка от Казани…

Есть еще один важный момент, о котором здесь необходимо сказать. При чтении арабской молитвы человеком, не владеющим языком Корана, велика опасность допущения ошибок. Не понимая языка, вместо здоровья можно попросить погибель… Мулла читает совершенно непонятную прихожанам молитву. Где гарантия того, что вместо благих пожеланий не звучат по ошибке проклятия? Ведь очень часто стоит лишь изменить ударение в том или ином слове, как резко меняется его смысл. Например, мука – это и размолотые в порошок зерна, и сильное страдание. Такого рода ошибок можно избежать лишь тогда, когда священник имеет основательную филологическую подготовку и в совершенстве владеет арабским языком. Таких священников у нас очень мало. Молитва – дело тонкое. Принцип «не навреди!» в этом деле весьма актуален.

Приглашая муллу для совершения молитвы, нужно, прежде всего, выяснить степень его владения арабским языком. Если он прошел обучение в одной из арабских стран и в совершенстве владеет языком Корана, то вы можете быть спокойны и говорить вслед за ним про себя «аминь», что означает «да будет так». В противном случае ваше мероприятие превращается не просто в концертный номер, а в весьма опасное занятие, которое может навлечь на вас беду…

Конечно, лучше творить молитву самому. Если вам близки арабские молитвы, то есть если вы хотите общаться с Богом на арабском языке, то нужно сначала овладеть этим языком в такой степени, чтобы говорить на нем свободно. Арабский – один из самых трудных языков в мире, так как в нем изменяется сама внутренняя структура слова. Поэтому те из вас, кому нелегко даются иностранные языки, должны быть готовы посвятить изучению арабского долгие годы. Не обойтись и без живого общения с носителями языка, поэтому нужны будут неоднократные поездки на Аравийский полуостров.

Выбор за вами, вы сами решаете, на каком языке разговаривать с Творцом. Сегодня практически все татары владеют русским, можно молиться на нем. Но молитвы на русском языке – это православные молитвы и, сделав такой выбор, вы должны быть последовательны – должны принять святое крещение. Да, именно так. Ведь если вы говорите, скажем, по-немецки и решите молиться на нем, то вы становитесь членом протестантской общины, так как на немецком нет других молитв.

Как говорится в таких случаях, думайте сами, решайте сами. Упомянутая выше книга «Татарские молитвы» предназначена тем, кто нуждается в молитвах, но не имеет возможности изучить арабский язык. Читателям предлагаются волшебные тексты на родном для нас татарском языке. Данная книга явилась результатом многолетнего труда, в ней представлены не только татарские молитвы, вышедшие из широкого употребления еще в семидесятых годах прошлого столетия в результате борьбы Советского государства с религиозными верованиями, но и важные сведения об истории татар и их языке. На сайте www.devbas.ru она представлена в двух форматах. Вы можете не только читать это издание, но и скачать его.

Может показаться, что при разговоре с Богом язык даже не нужен: его ответ приходит нам обычно не через звуки, а посредством мыслей, идей, чувств. Однако только кажется, что беседа с Богом возможна без слов. Да, мы часто обращаемся к нему мысленно, но при этом формулируем свои мысли посредством слов, не произнося их. Так что без того или иного языка беседа невозможна. Да и внутренний диалог со своим Я мы также ведем посредством слов.

Невозможно жить с кем-то, не общаясь с ним. Если вы хотите жить с Богом, то молитесь: кто без молитвы, тот и без Бога.

Хөрмәтле укучылар!

Татар догалары – татар телендәге догалар ул. Кириллица хәрефләре белән язылган гарәп догасы, аны ятлап йөз тапкыр кабатласаң да, татар догасына әверелми. Аңлашылмаган чит бер телдә Ходай белән әңгәмә корып булмый, аңа чын йөрәктән кылынган догалар белән генә ирешелер. Сүзләр йөрәктән чыгарга тиеш. Догада көйләүдән, сәхнәдә сыман кыланудан саклан. Дога кылу – театр уены түгел.

Тормышның төрле очракларында кирәк булган татар догалары бу сайтта урын алган “Без бәхет өчен яратылган” дип исемләнгән китапта бирелгән.

Имтиханга барганда укыла торган дога

Сынауга кергәндә укылган дога

Имтиханнар чоры – үзенчәлекле вакыт. Бу катлаулы чорда барысы да мөһим – әзерләнү өчен урын сайлаудан алып имтихан вакытында үзеңне тоту кагыйдәләренә кадәр. Башта эш урыны турында: алдыгызда артык нәрсә булырга тиеш түгел, өстәлдә кирәкле предметларны җайлап урнаштырыгыз. Бүлмәдә сары һәм шәмәхә төсләргә өстенлек бирегез: алар интеллектуаль активлыкны арттыра.

Имтихан ул – һәрвакыт сынау, тикшерү һәм бәяләү. Ул белемнәрне тикшерү һәм аларның дәрәҗәсен бәяләү өчен үткәрелә. Ләкин еш кына имтихан рухи ныклыкны сынауга да әверелә. Укучылар барысы да диярлек сынау вакытында бик зур физик һәм психологик тетрәнү кичерә.

Имтихан алдыннан дулкынланмас өчен нәрсә эшләргә соң? Әлбәттә, яхшылап әзерләнергә! Әмма ул гына җитми. Тырышып әзерләнгән укучылар да дулкынлана, борчыла, ә кайвакыт бөтенләй югалып, каушап кала һәм үзләренең белемнәрен күрсәтә алмый. Нигә шулай була соң? Имтихан очрагында дулкынлануның нигезе – билгедән курку. Балага билгенең кеше мөмкинлекләрен үлчәүнең бердәнбер күрсәткече булмавын аңлатыгыз. Аның уңышларын искә төшерегез, аны мактагыз, үз-үзен бәяләвен үстерегез. Зыян гына китергән битәрләүләрне онытыгыз. Уңышлы тапшырылган имтихан – бала өчен генә түгел, гаилә өчен дә бәйрәм. Аның «бишле» алуын шулай булырга тиеш иде һәм башкача була да алмый дип кабул итмәгез.

Бала белән бергә сөенегез, бәйрәм итегез. Ә инде имтихан нәтиҗәсе түбән булса, бу – фаҗига түгел, тәҗрибә генә. Гаҗизләнеп кул селтәмәгез, балагызга “булдыксыз” ярлыгы такмагыз.

Асылда безнең балалар, мәктәп укучылары һәм студентлар, уку фәннәре буенча гына имтихан бирми, алар авырлыкларны җиңәргә дә өйрәнә. Балагызга шуны аңлатыгыз. Белемнәрен шушы рәвешле тикшерү – холыкларын, аларның ихтыяр көчен сынау ул. Кирәк вакытта үзеңне ачып бирә белү, гыйлемнең билгеле бер өлкәсендә үз казанышларыңны күрсәтә алу, югалып калмау, дулкынлануны җиңү – боларның барысына да өйрәнергә кирәк.

Инде әйтелгәнчә, имтихан ул – рухи бер сынау кичү. Уңышның зур өлеше психоэмоциональ киеренкелекне йомшарта алуга бәйле. Үз-үзенә нык ышанган кеше генә җиңүгә ирешә. Андый ышанычны булдырырга сезгә түбәндәге дога ярдәм итәр. Беркем дә, хәтта туганнары булмаган кеше дә, бу дөнәяда ялгыз түгел. Изге юлда йөргән һәркемгә Күк көчләре, илаһи көчләр ярдәм итеп тора. Аларга мөрәҗәгәть итегез, үз сүзләрегез белән ярдәм сорагыз. Түбәндәге дога сезгә үз сүзләрегезне табарга булышыр. Кемнәр соң алар – Күк көчләре, илаһи көчләр? Күк Тәңре җитәкчелегендәге аллалар, ияләр һәм рухлар. Без фәрештәләр дип атаган затлар – шул мәрхүм әби-бабаларыбызның рухлары инде ул. Аларны да чакырыгыз, яныгызда булсыннар. Үз-үзеңә ышанычны арттырырга кайчак ниндидер бер яхшы ым-ишарә дә ярдәм итәргә мөмкин. Мәсәлән, яхшы төш күрү яисә бакчадагы алмагачка саескан куну. Кесәдәге нәселдән-нәселгә сакланып килгән тәңкә дә сезгә ышаныч биреп торыр.

Без беркайчан да ялгыз түгел, курыкмагыз. Тыныч булсагыз, һичшиксез, уңышка ирешерсез!

Молитва перед экзаменом на татарском языке

Татарская молитва для успеха на экзамене

Экзамен – это серьезное испытание для студента, сопровождаемое волнением и страхом. Снять напряжение и успешно пройти испытание поможет молитва. Она придаст вам уверенности. Если помолиться перед этим важным событием, то мысли пойдут в нужном направлении, уйдет беспокойство и улыбнется удача.

Перед тем как пойти на экзамен прочтите про себя молитву на дорогу:

И Тәңрем, үзең сакла,

Дошманнарның күзен капла,

Теләгемне кире какма!

Изге сәгать – изге юл,

Йолдызым якты бул!

Күңелем шат бул!

Совсем не обязательно привязываться к точной передаче молитвенных слов, можно сформулировать обращение к Всевышнему своими словами. Молитва должна идти от сердца, она должна быть понятной и, конечно, произноситься на родном языке. Нет толка от заученного на чужом, непонятном языке текста. Молитва на родном языке будет искренней, Тенгри услышит вас и непременно поможет.

Может быть, вам и не попадется тот единственный билет, который вы желаете, но небесные силы помогут расслабиться и обрести уверенность. Ведь чем меньше вы будете волноваться, тем быстрее вспомните все, что учили, и сможете аргументировано и полно изложить материал преподавателю.

Таким образом, молитва не освобождает вас от необходимости подготовки к экзамену – произносите ее слова с благодарным усердием, не забывая при этом штудировать пройденный материал. Но она поможет вам успокоиться и придаст уверенности – главное, что нужно для успеха в любом деле.

Молитва в дорогу на татарском языке слушать

Оценка 4.9 проголосовавших: 907
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here