Молитва на татарском картинка

Советуем ознакомиться молитва на татарском картинка с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва на татарском картинка

тившихся ко Христу

Краткий молитвослов на татарском языке

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Алла, мин жазык­лыга изгелекле бул.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрткян арыу тормошло аталары­бызнын, бар aулеяля­реннен дя телякляре какына мин жазы­клыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Молитва Святому Духу

Кюк Падшасы, жанга тынычлык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aртoрлo жакшы­лыкка бай Син, тере­лек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aрбер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изгелекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазык­тан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изге­лек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исе­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмяге­безне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алда­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­нан кот­кар безне.

Эй Алла, Узен­нен оло изге­леген­нян мине жарлыка, Узен­нен кюб рахи­меннян жазы­гымны aрчеб бетер. Биг­ряк мине закон­сызла­ныуым­нан жыу, жазы­гым­нан мине тазарт. Закон­сыз­лан­ганым­ны тоямын, жазы­гым жа­лан кюз ал­дымда тора, Мин Синен Узенюк жазыклан­дым, жаман эшне кюз алды­нда кыл­дым. Син Уз сю­зендя туры, хокo­мoндя мине тейеш­лечя айыб­лар­сын. Мин анамда жарал ган­дук жа­зыклы, анам мине жа­зыклы кoйo тыудыр­ган шул. Син чын­ны жара­тасын шул, бе­леем неген­нен айыр­мачык тo­гoл жяше­рення­рен ми­ня бел­дерт­тен. Ми­на сиб­кеч бе­лян сибяр­сен, мин таза­­­­­­рыр­мын; мине жыуар­сын, мин кар­дан да биг­ряк агарыр­мын. Ми­на сoйo­нoч, кыу­аныч эшетте­рер­сен, уал­ган сoяк­ля­рем сoйo­нoр­ляр. Жа­зык­ларым­нан жo­зoн­нo бор, закон­сызла-ныула­рым­ны киче­реб бе­тер. Эй Алла, ми­не таза кю­нел­ле ит, эчем­дяге ты­ным­ны жанар­тыб арыу ит. Уз жoзoн­нян ми­не кыу­ма, Узен­нен арыу Тынын­ны мин­нян алма. Кот­карыу­ын бе­лян ми­не тагы сoйoн­дoр, код­рят­­ле Ты­нын бе­лян ми­не нык­лан­дыр. За­кон­сыз­лар­ны жул­лары­на oйря­тер­мен, бо­зок кеше­ляр Си­на кайтыр­лар. Эй Алла, ми­не сак­лау­чы Алла, кан тюге­удян мине кот­кар, те­лем Си­нен дo­рoс­лoгoн­не сoйo­нoб aйтер. Эй Ходай, теле­мне ачыл­дыр, ауызым Си­нен да­нын­ны aйтер. Кор­ман теля­сян ките­рер эйем, тик Син кор­ман жан­ды­рыуны теля­мей­сен. Алла­га кор­ман кай­гы­лы тын, Алла кай­гы­лы, жыуаш кю­нелне ким­сет­мяс, Эй Ходай, Уз изге­леген­нян С i онъ тауына жак­шы­лык ит, I еру­салим­нын койма­лары тор­го­золсон­нар ыйы. Анна­ры Син дoрoс­лoк кор­ма­нын, бю­ляк кю­тяре­уне, кор­ман жан­дыры­уны ка­был итяр­сен, анна­ры кор­ман ур­нына бы­зау­лар салыр­лар.

Ыша­намын бер Алла Атага, бу­ган нястя­лярне Тото­учы диб, кюк­не, жир­не, кю­реня тор­ган­ны, кю­рен­мей тор­ган­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган диб. (Жяня ыша­намын) бер Ходай I исусъ Хрис­тоска, Алла­нын жан­гыз тыуган Улы диб, буган, багыт­лардан элеке Атадан тыуган, жак­тыдан чык­кан жак­тыдый, чын Алладан тыуган чын Алла диб, тыуган, жара­тыл­ган тoгoл, Узе Ата белян бер, ба­рын да Ул бул­дыр­ган диб. Без ке­шеляр oчoн, без­не кот­карыр oчoн кюк­тян инеб, Святый тын кыуаты белян Мар i я Кыз­дан тян­нянеб кеше бул­ган диб. Понт i й Пилатъ багы­тында без­нен oчoн качка ка­дакла­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­мел­гян диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян жирен­нян Алла княгя­сендя­геча тере­леб торган диб. Кюккя кютя­релеб, Атанын ун жагын­нан утырган диб. Тере­лярне, улгян­нярне тик­шереб айырыр­га оло­лок белян тагы ки­лясе, падша­лыгы ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня ыша­намын) Святый Тынга, тере ите­уче Ходай диб, Атадан чыга диб, Ата белян, Ул белян тин табы­ныулы, тин даннаулы диб, Пагам­бярляр арт­кылы Ул сoйля­гян диб. (Ышана­мын) церковькя, Апос­толлар арт­кылы бoтoн жир­гя куйыл­ган бер гня арыу жыйын диб. Чумыл­дырыу бер диб, жазык­ларны кичертя диб aйтямен. Улгян­няр тере­леб то­расы диб, мянге тор­мош буласы диб кoтя­мен, аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, мин жазык­лыны тазарт, мин бер чaкта да Синен алдында арыу эш кыл­мадым шул, мине жаман­нан коткар, Синен иркен миндя булсын ыйы, мин узем­нен тейешсез аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, Синен арыу исе­менне, Атаны, Улны, Святый Тынны жыр­лаб данна­саб ыйы, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

2-я молитва того же святого

Эй кеше сoйoуче Алла, жокодан торгач, Сина сыйына­мын, Уз изгеле­ген белян Синен эшля­ренне тыры­шыб Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-тoрлo эшкя мина кыуат бир, дoньядя ней усал нястя бар, бары­сыннан да мине коткар, шайтан­нын азды­рыуын­нан сакла. Мянге Падша­лыгына кергез, Син Узен мине жараткан, бар жакшы­лыкны булды­рыб биреуче Син Узен: минем ышан­ганым Син Узен. Сина дан ките­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Ходай, Син кюб изгеле­геннян, оло рахим­негеннян бу уткян тoннoн багытын мин мяндяня хатярсез, ичбер зыянсыз уткя­зергя булыш­тын, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, Башка­рыучы Ходай, Узеннен чын жактын­нан жакты­рылган кюнел белян Синен иркен­не кылар­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Эй Алланын aулеясе (исеме), минем oчoн Аллага инял, мин Сина сыйыныб чын кюне­лемнян иня-лямен: Сине тиз булы­шыучы, жаным oчoн теляк итеуче диб белеб.

Песнь Пресвятой Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, сoйoн, дяулятен бар Мар i я, Ходай Синен белян. Безнен жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, Син данны булган катыннар арасыннан, Синнян Тыуган да даннаулы.

Эй Ходай, калкынны сакла, жортона бярякят бир. Дoрoс денне ололаб тотоб саклаучыларга дошман­нарын жинеб басарга кыуат бир, Качын белян сакла тоткан тормо­шонны.

Эй Ходай, сакла, жарлыка минем духов­ный атам (исеме), мине тыу­дырган атам-анам (исем­няре), карен­дяшля­ремне (исемняре), башлык­ларымны, мина жакшылык кылган­нарны (исем­няре), барлык Христосъ денен дoрoс тотоучы­ларны­бары­сын да сакла.

Молитва о усопших

Эй Ходай, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: минем атам анамны, тыуган­нарымны, мина жак­шылык кыл­ган­нарны (исемняре), барлык православный Христиан­нарны да, ирекле, ирексез кылган жазык­ларын кичереб, аларны Узен­нен Кюктяге Падша­лыгына керт.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мян­гегя кадерле, шиксез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вим­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­дян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулеяля­реннен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да кот­кара кюр. Аминь.

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Кюк Падшасы, жанга тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aр-тoрлo жакшы­лыкка бай Син, терелек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aр-бер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изге­лекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазыктан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изгелек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исемен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмягебезне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алданырга ирек жибярмя. Жаманнан коткар безне.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Эй мянге Алла, эй бар булды­рылган­нарнын Падшасы, мине бу сагаткя жите­шергя тейешле кюреуче, бoгoн эш белян дя, сюз белян дя, уй белян дя кылган жазыкларымны мина кичер. Эй Ходай, минем мескен жаным­ны да, тянем­не дя, тыымны да aртoрлo шакшы­лыгыннан тазарт. Эй Ходай, бу тoннo тыныч жоклаб уткя­зергя мина булыш, мин жарлы гна урным­нан тороб гуме­ремнен бар кoння­рендя дя Синен арыу исе­менне даннасам ыйы. Шулай итеб мина кары­шылык итеуче тянне, тянсез дошман­нарны жинсям эйе. Эй Ходай, мине шакшы­ландыра торган жаман няпес­лярдян, буш уйлар­дан мине коткар. Эй Ата, Ул, Святый Тын, Падшалык, кыуат, ололок Синеке, aле дя, aр-чакта да, гумердян гумергя. Аминь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Эй барын да Тотоучы Алла Сюзе, эй ин кадерле Иисусъ Христосъ, Узеннен кюб изгелеген какына мин мян­дянне ташлама, aммя жалан минем белян була кюр. Эй Узеннен сарык­ларынны арыу кoтoуче Иисусъ, мине жылан­нын усаллы­гына ирек бирмя, мине шайтан иркеня калдырма, миндя улем орлого бар шул. Эй без та­бына торган Алла Ходай, изге Падша Иисусъ Христосъ, Узеннен бетмей торган жактын белян oйряне­учеляренне арыулан­дырган, Святый Тынын белян мине жок­лаган чагында сакла. Эй Ходай, жоклаган ур­нымда мин жараусыз мян­дяня котолоу бир. Минем уйла­ры мны Узеннен Арыу Еванге­лиенне анна­улык жактысы белян жактырт. Жанымны Качанны сoйoулoк белян, кюне­лемне таза, изге сюз­лярен белян, тянемне няпес­лярне басыл­дыра торган азаб­ларын белян, уйымны Узеннен жыуаш­лыгын белян саклаб, тейешле багытта мине Узенне Дан­нарга торгоз. Син була баш­лаган чагы жук, Атан белян, ин изге Арыу Тынын белян гу­мергя дан­наулы шул. Аминь.

Молитва 3-я ко пресвятому Духу

Эй Ходай, Кюк Падшасы, Жанга Тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, изге­лекле кюне­лен белян мин жазыклы мян­дянне жар­лыкаб, мин тейешсез мяндяня бoгoнгo жазык­ларымны барын да ташла, кичер, aдям кюк мин бoгoн жазык­ландым, aдям кюк кня тoгoл, aммя терлек­лярдян дя начар­рак кыйлан­дым, минем Иректян, ирек­сездян, белеб, жя белмей кылган жазык­ларым, жяштян начар­лыкка кюнек­кяннек­тян, оятсыз­лыктан, oмoт­сoзлoктян, Синен исемен белян кар­ганган булсам, жя кюнелем белян исеменне кур­лаган булсам, беряуне-беряуне тир­гягян булсам, ачыу­ланыб aляк­лягян булсам, жя кайгырт­кан булсам, жя бер-бер няс­тягя ачыу­ланган булсам, жя алдаган булсам, жя тейеш­сез багытта жоклаб жаткан булсам, жя минем катка жарлы килеб аны кабыл алмаган булсам, жя туга­нымны кайгырт­кан булсам, жя беряуне айыблаган булсам, жя мак­танган булсам, жя олосы­маклан­ган булсам, жя ачыуым килеб жарсыган булсам, жя мин теляктя торганда уйым бу дoньянен начар­лыгына ауышкан булса, жя арыу­лыктан ауышы­уны уйлаган булсам, жя артык ашаган булсам, жя арты­кэчкян булсам, жя тилереб кoлгян булсам, жя начар эшлярне уйлаб жoргян булсам, жя кешедя aйбят aйбер кюреб анар кюне­лемне салган булсам, жя тейешсез сюз сoйляш­кян булсам, жя туга­нымнын жазы­гыннан кoлгян булсам, минем шул жазык­ларым санаб бетер­гесез, жя теляк итяргя жалка­уланган булсам, жя бютян тагы исемя килмей торган жаман эшлярем булса, алары бу aйткян­няремнян дя кюб­ряктер. Шунар кюря эй мине Булды­рыучы, Башка­рыучы, мин oмoтсoз, тейеш­сез мян­дянне жарлыкаб Узен кеше сoйoуче изгегя кюря мина ташла, чиш, кичер. Мин жа­зыклы, азгын, жараусыз, тыныч­ланыб жоклаб тoннo уткяр­сям эйе. Аннары Сина табы­ныб ин кадерле исеменне Ата белян, Анын жангыз тыуган Улы белян жырлаб данна­сам ыйы aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Эй Алланы Тыудырган Кыз, Син чиреу башлы­гыдай безгя булышыб, дошман­нары­бызны жиндереб безне кысан­ныктан коткар­ганга, без мяндя­лярен тау итеб Сине ололаб данный­быз, кары­шысында бер дя тора алмас­лык кыуа­тын белян aр-тoрлo бяля­дян безне коткар, без дя Сина былай aйтейек: эй кадерле арыу Кыз, сoйoн.

Эй Ходай, Терелек биря торган кадерле Качын­нын кыуатын айля­нямдя тотоб, мине ар-торло жаман­нан сакла.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мянгегя кадерле, шик­сез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вимняр­дян дя кадерле, Серафим­нярдян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрт­кян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Когда отходишь ко сну произноси:

Эй Ходай, тынымны Синен кулына табшы­рамын, Син мине жарлыка, Син мине бахилля, жаныма мянге тере тороу­лык бир. Аминь.

Килегез, Падшабыз Аллага башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Христоска жыгылыб башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Хрис­тоснын Узеня жыгылыб башы­рыйык.

Христоснын терелеб торганын кюргячен Святый Ходай жазаксыз бер I исус ка­башы­рыйык, эй Христосъ Синен качына башы­рабыз, Синен арыу терелеб торга­нынныда даннаб жыр­лыйбыз: шунын oчoн Син безнен Аллабыз, Синнян башка бутянне бел­мейбез, Синен исеменне данныйбыз, эй ыша­ныучы­лар бары­гызда килегез, терелеб торган святый Хрис­тоска башы­рыйык, мына кач белян буган дoньягя сoйo­нoч килгян, Ходайны жалан даннаб, Анын тере­леб торга­нын жыр­лыйык, кадакла­ныуны тузеб улгян­неге белян улем­нен кыуатын бетергян.

Минем ышан­ганым Ата, минем сыйын­ганым Ул, минем жабыучы Святый Тын, эй Святый Oчл o , ш o к o р Сина.

Молитва святого Ефрема Сирина (Господи и Владыко живота)

Эй мине тере тотоучы Ходай! Мине жалка­улыкка, oмoт­сoзлoккя, кoпoр­лoккя, бушны сoй­ляргя бирен­дермя. Мин мян­дяня шиксез тороу­лык, жыуаш­лык, тюзем­нек, сoйoулек бир. Эй Падша Ходай, мина уз жазык­ларымны кюрергя, кеше айыб­ларын кюр­мяскя кыуат бир, Син данна­улы гумер­дян гумергя, аминь.

Две молитвы, читаемые во время бедствия, при нападении врагов и во всякой напасти.

Жугарыгы (Ходай) булышиб торган кеше кюк­тяге Алланын бoркяуе эченя урын­нашыр. Ходайга aйтер: жакла­учым, сыйын­дырыу­чым, ышаныб торган Аллам дирер. Сине Ул тотарга жoрoу­ченен тоза­гыннан, aляк сюздян кот­карыр шул. Сине жилкясе белян каблаб торор, канат­лары асында курык­мый торор­сон; Анын чын­ныгы каб­лауыч кюк сине жабыб торор. Тoндяге куркы­нычтан, кoндoз аты­лыб кил­гян уктан. Каран­гыда була торган зыян­нан, чирдян, тoш багы­тын­дагы женнян курык­массын. Сул жагында менняб жыгы­лырлар, ун жагында ун менняб кыры­лырлар, сина жакын­нашмас та. Син тик кюз салыб кна усал­ларга кайта­рыл­ганны кюрерсен. Эй Ходай, ыша­ныб торга­ным Син (диб aйтеуен белян), Жуга­рыгыны син сыйын­дырыу­чын иттен шул. Сина жаман­нык теймяс, жортона да ауырыу жакын­нашмас. Aр-бер жoрo­шoндя сине Уз пяриш­тяляреня сакла­тыр шул. Сине алар кулла­рына кютя­реб барыр­лар, аягын ташка сoртoн­мяс. Аспидъ, Василискъ дигян жылан­нарны жян­черсен, арыс­ланны, ажда­гыны табтар­сын. Мина oмoт тот­каны oчoн аны котка­рырмын, и семемне белгяне oчoн аны каблаб торор­мын. Мина тилмерся, аны эше­термен; кайгы­сында булы­шырмын; аны аралаб алырмын; аны даннал­дырырмын. Аны кюб жяшя­термен, коткар­ганымны анар кюрге­зермен.

Безнен белян Алла торсон, Анын дошман­нары тара­лышыб бетсен­няр, Аны кюрял­мый тороу­чылар Анын жoзoннян кач­сыннар: тoтoн таралган кюк тара­лышыб бет­сенняр: утта балауыз эрегян кюк эреб бет­сенняр. Алланы сoйoучеляр дя узля­реня Кач билгесе куйыб, эй Ходай­нын Терелек биря торган Качы, сoйoн, Сина кадак­ланган Ходай Иисусъ Хрис­тоснын кыуаты белян женнярне кыуар­сын. Ул тамукка тoшoб шайтан­нарнын кыуатын бетер­гян, Син Тере­лек биря торган Качын­ны безгя дошман­нарны кыуарга биргя­нен диб aйтеуе­бездян женняр кач­сыннар. Эй Ходай­нын Терелек биря торган ин кадерле Качы, Алланы Тыу­дырган Башка­рыучы Кыз белян, бар изгеляр белян бергя гумер буйынчы булы­шыб тор. Аминь.

Блажим тя вси роди

Эй Алланы тыудырган изге Кыз, без aр-тoрлo затлар Сине даннаб торабыз, ич нястягя сыйы­шырлык тoгoл Аллабыз Христосъ Сина урын­нашырга ирек иткян. Безгя телякче булга­нын oчoн кoнo­тoнo теляк итеб торасын, теляк­лярен белян падша­лыкны ныклый­сын, Шунар кюря, эй дяу­лятен бар изге Кыз сoйoн, Ходай Синен белян диб, Сине ололойбыз.

Молитвы, читаемые в храме, перед причастием

Эй Ходай I исусъ Христосъ, мин чын кюнел­дян ышаныб телем белян a йтямен: Син тере Алланын Улы диб, жазык­лыларны котка­рыр o ч o н д o ньягя килгян диб; жазык­лылар ара­сында ин жазык­лысы мин. Тагы ыша­намын, былар таза Тянен узе, арыу Канын узе диб. Инде иня­лямен Сина, мине жар­лыка; иректян ирек­сездян, белеб жя белмей, сюз белян жя эш белян кылган жазык­ларымны барысын? Да кичеря кюр. Жазык­ларым­ны кичерер oчoн, уземне мянге тор­мошка куяр oчoн айыб­ламыйчы мина арыу Яшерек­ляреннян oлoш алдыр.

Эй Алла Улы, бoгoн мине Яшерекле ашыннан oлoш алырга кабыл ал. Мин яшере­генне дошман­нарына барыб aйтеб, Сине убеб тоттороб биргян I уда кюк булмам, качтагы талаучы кюк булыб Сина ышаныб aйтямен: эй Ходай, уз падша­лыгында мине исеня ал.

Эй Ходай, шушы арыу Яшере­геннян oлoш алыб, хокoмгя тoшoб айыб­ланасы булмасам ыйы, жа­ным тянем тoзялсен эйе.

27 апреля – Пасха К o н. Бяйрямнен Бяйряме. Оло К o н. Кызыл йомырка Бяйрям

7 января – Ходай Iисусъ Христоснын тыуыуы. Раштуа бяйрям. Раштыва бяйрям

19 января – Ходайыбыз Iисусъ Христоснын Чумылыуы. Качману

15 февраля – Ходай Iисусъ Христосны карышы алыу

7 апреля – Изге Кыз Марiяга арыу хабяр a йтеле y

20 апреля – Ходай Iисусъ Христоснын Iерусалимга кере y е. Бермянчек. Вирбя бяйрям. Вирмя бяйрям

5 июня – Iисусъ Христоснын кюккя кютяреле y е

15 июня – Троицын к o н. Тройсын. Трисун. Жапрак бяйрям

19 августа – Ходай Iисусъ Христоснын жактырылыуы. Спас

28 августа – Алланы Тыудырган изге Кыз Марiянын д o ньядян кюче y е

21 сентября – Изге Кыз Марiянын тыуган к o н

27 сентября – Ходайнын кадерле Качын кютяре y

4 декабря – Алла Анасы изге Кыз Марiянын келя y o й o ня кере y е

Все воскресные дни – Воскресенiе к o н. Якшямбе

14 января – Христоснын киселе y е

7 июля – Ходай алдыннан киле y че Iоаннъ пагамбярнен тыуыуы

12 июля – Изге Апостоллар Петръ белян Павелъ. Питрау

11 сентября – Чумылдырыучы пагамбяр Iоаннын башы киселе y

14 октября – Алла Анасынын б o ркяб тороуы. Пыкрау

Мусульманские молитвы

Мусульманские молитвы являются основой жизни каждого правоверного. С их помощью любой верующий человек поддерживает связь с Всевышним. Мусульманская традиция предусматривает не только обязательные пятикратные ежедневные молитвы, но и личные обращения к Богу в любое время, посредством чтения дуа. Для благочестивого мусульманина молится и в радости, и в горе является характерной особенностью праведной жизни. С какими бы трудностями не сталкивался правоверный, он знает, что Аллах всегда помнит о нем и защитит его, если он будет ему молиться и прославлять Всевышнего.

Коран – священная книга мусульманского народа

Коран – это главная книга в мусульманской религии, он является основой мусульманской веры. Название священной книги происходит от арабского слова «чтение вслух», также оно может переводиться, как «назидание». Мусульмане очень трепетно относятся к Корану и считают, что священная книга является прямой речью Аллаха, и она существовала вечно. По закону ислама Коран можно брать только в чистые руки.

Правоверные считают, что Коран был записан учениками Мухаммеда со слов самого пророка. А передача Корана верующим была осуществлена через ангела Джабраила. Первое откровение Мухаммедом было получено, когда ему исполнилось 40 лет. После этого в течение 23 лет он получал другие откровения в разное время и в разных местах. Последнее было получено им в год его смерти. Все суры записывались сподвижниками пророка, но впервые были собраны воедино уже после смерти Мухаммеда – во время правления первого халифа Абу-Бакра.

В течении некоторого времени мусульмане использовали отдельные суры для того, чтобы обращаться с молитвой к Аллаху. Только после того, как Осман стал третьим халифом, он приказал систематизировать отдельные записи и создать единую книгу (644—656). Собранные воедино все суры составили канонический текст священной книги, который в неизменном виде дошел до наших дней. Систематизация проводилась в первую очередь, согласно записям спутника Мухаммеда – Зайда. По легенде именно в таком порядке завещал суры к использованию пророк.

В течение дня каждый мусульманин должен помолиться пять раз:

 • Утренняя молитва совершается в период от утренней зари до восхода солнца;
 • Полуденная молитва совершается в период, когда солнце находится в зените до момента, когда длина теней достигнет их высоты;
 • Предвечерняя молитва читается с момента, когда длина теней достигает их высоты до заката солнца;
 • Молитва на закате совершается в период от заката солнца до момента, когда погаснет вечерняя заря;
 • Молитвы при сумерках читается в период между вечерней и утренней зарей.

Такая пятикратная молитва называется намаз. Кроме этого в Коране имеются и другие молитвы, которые правоверный может читать в любое время по необходимости. Ислам предлагает молитвы на все случаи жизни. К примеру, мусульмане часто используют молитву для того, чтобы покаяться в грехах. Специальные молитвы читаются перед принятием пищи и при выходе из дома или входе в него.

Коран состоит из 114 глав, которые являются богооткровениями и называются сурами. Каждая сура включает в себя отдельные короткие высказывания, которые раскрывают аспект божественной мудрости – аяты. Их в Коране – 6500. При этом вторая сура самая длинная, она насчитывает 286 аятов. В среднем в каждом отдельном аяте содержится от 1 до 68 слов.

По смыслу суры очень разнообразны. Здесь имеются библейские истории, мифологические сюжеты и описания тех или иных исторических событий. Большое значение в Коране уделяется основам мусульманского права.

Для удобства чтения священная книга разделена следующим образом:

 • На тридцать примерно одинаковых по размеру частей – джузов;
 • На шестьдесят более мелких частей – хизбов.

Чтобы упростить чтение Корана в течение недели имеется также условное разделение на семь маназилей.

Коран, в качестве священного писания одной из значимых мировых религий, содержит необходимые верующему человеку советы и наставления. Коран позволяет каждому человеку напрямую общаться с Богом. Но, несмотря на это, люди иногда забывают от том, что они должны делать и как им следует правильно жить. Поэтому Кораном предписывается подчиняться божественным законам и воле самого Бога.

Как правильно читать мусульманские молитвы

Совершать намаз рекомендуется в специально отведенном для молитвы месте. Но это условие нужно выдерживать, только если имеется такая возможность. Мужчины и женщины молятся отдельно. Если это невозможно, то женщина не должна произносить молитвенные слова вслух, чтобы не отвлекать мужчину.

Обязательным условием для намаза является ритуальная чистота, поэтому перед молитвой обязательно проводится омовение. Молящийся человек должен быть одет в чистую одежду и стоять лицом к мусульманской святыне Каабе. Он обязательно должен иметь искреннее намерение молится.

Мусульманская молитва совершается на коленях на специальном коврике. Именно в исламе уделяется большое внимание визуальному оформлению молитвы. К примеру, ступни ног во время проговаривания священных слов нужно держать, таким образом, чтобы носки не были направлены в разные стороны. Руки следует скрестить на груди. Кланяться необходимо так, чтобы ноги не сгибались, а ступни оставались стоять ровно.

Земной поклон нужно совершать следующим образом:

 • Встать на колени;
 • Наклониться;
 • Поцеловать пол;
 • Застыть на определенное время в таком положении.

Любая молитва – обращение к Аллаху, должна звучать уверенно. Но при этом следует понимать, что именно от Бога зависит решение всех ваших проблем.

Мусульманские молитвы могут использовать только правоверные. Но если требуется помолиться за мусульманина, то можно сделать это с помощью православной молитвы. Но при этом следует помнить, что делать это можно только в домашних условиях.

Но даже в этом случае необходимо в конце молитвы добавить слова:

Совершать намаз нужно только на арабском, а вот все другие молитвы допускается читать в переводе.

Ниже приведен пример совершения утреннего намаза на арабском и в переводе на русский:

 • Молящийся поворачивается в сторону Мекки и начинает молитву словами: «ААллаху Акбар», что в переводе обозначает: «Аллах самый Великий». Эта фраза называется «такбир». После этого молящийся складывает руки на груди, при этом правая рука должна находится сверху левой.
 • Далее произносятся арабские слова «А`уз̇у3 биллях̇и мина-шшайтани-рраджим», что в переводе значит «Обращаюсь за защитой к Аллаху от проклятого шайтана».
 • Далее читается сура «Аль-Фатиха»:

Следует знать, что если какая-либо мусульманская молитва читается на русском языке, то обязательно нужно вникать в смысл произносимых фраз. Очень полезно слушать аудиозаписи мусульманских молитв в оригинале, бесплатно скачав их из интернета. Это поможет научиться правильно произносить молитвы с нужной интонацией.

Варианты арабских молитв

В Коране Аллах говорит правоверному: «Взывайте ко Мне с дуа – и Я помогу вам». Дуа в переводе обозначает «мольба». И этот способ является один из видов поклонения Аллаху. При помощи дуа правоверные взывают к Аллаху и обращаются к Богу с теми или иными просьбами, как для себя, так и для своих близких. Для любого мусульманина дуа считается очень мощным оружием. Но при этом очень важно, чтобы любая мольба шла от сердца.

Дуа от порчи и сглаза

Ислам полностью отрицает магию, поэтому колдовство считается грехом. Дуа от порчи и сглаза – это, пожалуй, единственный способ защитится от негатива. Читать такие обращения к Аллаху нужно ночью, в период от полуночи до рассвета.

Лучшим местом для обращения к Аллаху с дуа от порчи и сглаза является пустыня. Но, понятно, что это не обязательное условие. Так принято считать, потому что в таком месте верующий может абсолютно уединится и общению с Богом никто и ничто не помешает. Для чтения дуа от порчи и сглаза вполне подойдет отдельная комната в доме, в которую никто не зайдет.

Важное условие: данный тип дуа следует читать только в том случае, если вы уверены, что на вас имеется негативное воздействие. Если вас преследую мелкие неудачи, то на них обращать внимание не следует, так как они вам могут быть посланы с небес, в качестве расплаты за какой-либо проступок.

Сглаз и порчу помогут одолеть эффективные дуа:

 • Первая сура Корана Аль-Фатиха, состоящая из 7 аятов;
 • 112 сура Корана Аль-Ихлас, состоящая из 4 аятов;
 • 113 сура Корана Аль-Фаляк, состоящая из 5 аятов;
 • 114 сура Корана Ан-Нас.

Условия чтения дуа от порчи и сглаза:

 • Текст нужно читать на оригинальном языке;
 • В руках во время действа следует держать Коран;
 • Во время молитвы нужно находится в здравом и трезвом рассудке, ни в коем случае до того, как начать молится, не употреблять спиртное;
 • Мысли во время молитвенного ритуала должны быть чистыми, а настрой позитивным. Нужно отказаться от желания отомстить своим обидчикам;
 • Менять местами вышеперечисленные суры нельзя;
 • Проводить ритуал избавления от порчи нужно в ночное время в течение недели.

Первая сура является открывающей. В ней прославляется Бог:

Текст молитвы звучит следующим образом:

В суре «Аль-Ихляс» речь идет о человеческой искренности, вечности, а также власти и превосходстве Аллаха над всем на грешной земле.

112 сура Корана Аль-Ихляс:

Слова дуа звучат следующим образом:

В суре «Аль-Фаляк» верующий обращается с просьбой к Аллаху одарить весь мир рассветом, который станет спасением от всего лихого. Молитвенные слова помогают освободиться от всякого негатив и изгнать злых духов.

113 сура Корана Аль-Фаляк:

Слова молитвы такие:

В суре «Ан-Нас» содержатся молитвенные слова, касающиеся всех людей. Проговаривая их, верующий вымаливает защиты у Аллаха для себя и своих родных людей.

114 сура Корана Ан-Нас:

Слова молитвы звучат так:

Дуа для очищения дома

В жизни каждого человека дом занимает значимое место. Поэтому жилью всегда нужна надежная защита на всех уровнях. В Коране имеются определенные суры, которые позволят это выполнить.

В Коране приводится очень сильная универсальная молитва-оберег от пророка Мухаммеда, которую нужно проговаривать утром и вечером каждый день. Ее условно можно считать профилактическим средством, так как она защитит верующего и его дом от шайтанов и прочих нечистей.

Слушать дуа для очищения дома:

На арабском языке молитва звучит следующим образом:

Читать ее нужно только в оригинале на память. Для того, чтобы выработать грамотное произношение рекомендуется предварительно прослушать аудиозапись.

В переводе данная молитва звучит так:

Наиболее сильным для защиты дома считается аят 255 «Аль-Курси» суры «Аль-Бакара». Текст его обладает глубинным смыслом с мистической направленностью. В этом аяте, доступными словами Господь говорит людям о Себе, он указывает на то, что Его нельзя сопоставлять с ни с чем, и ни с кем в сотворенном им мире. Читая этот аят, человек размышляет над его значением и постигает его смысл. При произношении молитвенных слов сердце верующего наполняется искренней убежденностью и верой, что Аллах поможет ему противостоять злым проискам сатаны и защитит его дом.

Слова молитвы звучат следующим образом:

Перевод на русский язык звучит так:

Мусульманская молитва на удачу

В Коране содержится очень много сур, которые используются в качестве молитв на удачу. Их можно использовать каждый день. Таким способом можно защититься от всяких бытовых неприятностей. Существует примета, что во время зевка обязательно следует прикрывать рот. В противном случае шайтан может проникнуть в вас и начать вам вредить. Кроме того, следует помнить о совете пророка Мухаммеда – для того, чтобы невзгоды обходили человека стороной, нужно держать собственное тело в ритуальной чистоте. Считается, что чистого человека защищает Ангел и просит за него милости у Аллаха.

Перед прочтением следующей молитвы обязательно нужно провести ритуальное омовение.

Текст молитвы на арабском звучит следующим образом:

Данная молитва поможет справиться с любыми трудностями и привлечет удачу в жизнь верующего.

Ее текст в переводе на русский язык звучит следующим образом:

Можно выбирать суры из Корана по их содержанию, прислушиваясь к собственной интуиции. Важно молится в полном сосредоточении, осознавая то, что воле Аллаха нужно обязательно подчиниться.

Оценка 4.9 проголосовавших: 914
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here